Сайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес miradelcheva.com, както и на поддомейни и подстраници на същия адрес.

Потребител“ е всяко лице, което използва Интернет сайта miradelcheva.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Абиком ООД, с адрес София, ул. Добруджански край 1Е, Електронна поща: mira@miradelcheva.com и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което използва Интернет сайта miradelcheva.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.
 2. Уебсайтът miradelcheva.com е информационен портал, който предоставя авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове.
 3. Всички елементи на съдържанието на сайта miradelcheva.com на Абиком ООД, включително и не само: текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, видео, графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Абиком ООД.
 4. Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитирана или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Абиком ООД.
 5. Потребителят използващ услугите и/или информацията на сайта се задължава:
  5.1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта,
  5.2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта
 6. С приемане на настоящите Oбщи условия Потребителят декларира, че се е запознал и се е съгласил:
  6.1. че използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.
  6.2. че съдържанието на Интернет сайта не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова.
  6.3. че съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не са алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.
 7. Ползвателят декларира и се съгласява, че:
  7.1 Преди използването на предоставената информация на сайта ще потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочената в сайта информация.
  7.2 Ще съгласува и ще бъде наблюдаван от компетентно медицинско лице, включително и не само по отношение на прилаганите хранителен подход и метод за въздействие върху неговото здраве, както и физическо и психическо състояние.
  7.3 В случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова отговорност и риск.
 8. Отказ от закупена стока.
  8.1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочи причина, да се откаже от всяка поръчка направена в сайта в срок определен от доставчика на конкретния продукт, като се свърже с фирмата вносител на продукта. Сайтът miradelcheva.com извършва посредническа дейност между доставчик и потребител и не носи отговорност за забавени поръчки, недоставени поръчки или поръчки с недобър търговски вид. „Абиком“ ООД се задължава да предостави контакти за връзка с доставчика на продукта на потребителя.

8.2. Право на отказ по Ал.1 не се прилага в следните случаи:

 • За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • За доставка на звукозаписи или видеозаписи.
 • За онлайн програми и електронни книги, доставени по електронен път

Алтернативно решаване на спорове /АРС/

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/. Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:
– да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) (http://ec.europa.eu/odr) – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
– да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

 1. Участие в събития, организирани от „Абиком” ООД

9.1. Като част от дейността си, „Абиком” ООД организира различни видове събития, в това число, но не само, курсове и семинари (накр. „събития, организирани от „Абиком” ООД).

9.2 Потребителят заявява желание за участие в събитие, организирано от „Абиком” ООД, като попълни специална  онлайн регистрационна форма, съдържаща:

 • три имена
 • e-mail
 • телефон за връзка
 • данни за фактура (име на фирма; БУЛСТАТ; седалище и адрес на управление)

9.3. С попълването на регистрационната форма потребителят се съгласява, че всички съобщения, във връзка със събитието, за което е заявил участие, ще бъдат разменяни между „Абиком” ООД и него, в електронна форма.

9.4. (1) За участие в платено събитие, организирано от „Абиком” ООД, потребителят се задължава да заплати таксата за участие в пълен размер най-малко 3 (три) дни преди провеждане на събитието по банковата сметка на „Абиком” ООД. Всички такси и комисионни са за сметка на потребителя.

(2) В платежното нареждане задължително се посочва, събитието, за което се плаща, както и трите имена на участника.

9.5. (1) Участник, който е заплатил в пълен размер таксата за участие и не може да присъства на събитието, има право на възстановяване на заплатената сума в пълен размер, в случай че уведоми „Абиком” ООД в срок от най-малко 3 (три) дни преди провеждане на събитието.

(2) Участник, който е заплатил в пълен размер таксата за участие и не може да присъства на събитието, има право на възстановяване на 80 % от заплатената сума, в случай че уведоми „Абиком” ООД в срок от по-малко от 3 (три) дни преди провеждане на събитието.

(3) Участник, който е заплатил в пълен размер таксата за участие и не присъства на събитието, няма право на възстановяване на заплатената сума.

9.6. (1) „Абиком” ООД има право да променя едностранно времето и мястото на провеждане на събитието, като при това положение „Абиком” ООД се задължава да уведоми участниците най-малко 2 дена предварително по e-mail или с телефонно обаждане.

(2) В случай, че събитието бъде отменено едностранно от страна на „Абиком” ООД, заплатените такси за участие ще бъдат възстановени на участниците в срок до 14 дни след датата, на която е трябвало да се проведе отмененото събитие.

 1. Лични данни, събирани чрез този сайт и обработвани от „Абиком” ООД се ползват при условията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни. При попълване на контактните форми в сайта, Вие се съгласявате „Абиком” ООД да използва и обработва, както намери за добре, предоставените лични данни и информация, при спазване на условията на Закона за защита на личните данни.
 2. Потребителятприема, че при посещение на сайта и използване на информацията и ресурсите му, е съгласен с Общи условия за ползване на Интернет сайта. При несъгласие с Общи условия за ползване на Интернет сайта се задължава да преустанови ползването му веднага и да напусне същия.
 3. Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и „Абиком” ООД не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.
 4. „Абиком” ООД си запазва правото по всяко време едностранно да прекратява, изменя и допълва предоставянето на услугите и ресурсите в сайта, както и Общите условия за тяхното използване.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на „Абиком” ООД и са в сила считано от 01.04.2016 г.